Këshilli Vendor i Rinisë në Bashkinë Kamëz është një organ këshillimor, i cili funksionon në varësi të kryetarit të bashkisë. Këshilli Vendor i Rinisë i krijuar në vitin 2020 me vendim të Këshillit Bashkiak ushtron kompetencat e mëposhtme:

  • Këshillon njësitë e vetëqeverisjes vendore për drejtimin e politikave dhe planeve vendore për rininë;
  • Vlerëson situatën e të rinjve dhe zbatimin e planeve dhe politikave rinore në nivel vendor;
  • Propozon përmirësime të politikave vendore rinore, si dhe nismat që i përshtaten nevojave të të rinjve në territorin ku veprojnë;
  • Bashkëpunon dhe shkëmben informacione me Këshillin Kombëtar të Rinisë.

Çdo muaj përgatiten plane aktivitetesh për të rinjtë, ku organizohen trajnime mbi:

  • Vlerat dhe iniciativat rinore;
  • Trajnime mbi lidershipin;
  • Etikën e komunikimit;
  • Aktivitete rinore në kuadër të ditëve Ndërkombëtare.

Organizimet zhvillohen kryesisht tek salla e rinisë që ndodhet tek Pallati i Kulturës “Artan Cuku”, Kamëz dhe në ambientet e institucioneve arsimore.

Për tu bë pjesë e Këshillit Rinor Kamëz, plotësoni pytësorin në linkun më poshtë:

https://docs.google.com/forms/d/1GKsTHVugXVeDhbZRwa6ixGN5AHVWUJQ2zi8FRHTHpEE/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true