Shërbimet që ofron Zyra e Punësimit Kamëz:

  • Regjistrim
  • Profilizim
  • Intervistim
  • Informim mbi tregun e punës
  • Këshillim për punësim
  • Ndërmjetësim në punë
  • Orientim drejt kurseve profesionale
  • Përfshirje në Programet e Nxitjes së Punësimit
  • Trajtim me të ardhura nga skema e pagesës së papunësisë

Adresa: “Bulevardi Blu”, nr. 492, Kamëz, Tiranë

Nr. Tel.: +355 4453 8298

Email: [email protected]

Portali web: www.puna.gov.al

Facebook: Zyra e Punës Tiranë

Instagram: zyrapunes_tirane